<kbd id='6fe3c152b5'></kbd><address id='6fe3c152b5'><style id='6fe3c152b5'></style></address><button id='6fe3c152b5'></button>

     ???? ???? ??????? ?? ???????? CES 2020
     ??? ???

     ????? ?????

     ?? ????? ?? ??? ?????? ?????????? ?????? ???? ? ????? ?? ????? ???????? ?? ???? ????? ????. ??????????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ???????? ? ???? ?????? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ???????. ?? ??? ???? ????? ???????? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ??? ????????? ????? ????? ???? ???? ???? ??????... ????? ????

     ????? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ??????? ??????????? ???? ???????

     ??????? ?????? ?? ????????? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ????????? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ???????? ?? ?? ???? ???? ??????. ?? ????? ??????? ?????? ?? ?? ????????? ?? ???? ?? ????? ???? ?????????? ???? ?????. ??? ??? ?? ??? ?????????? ?? ????? ?? ????... ????? ????

     ???????: ?????? ????????? ? ????? ????? ???? ? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ? ???

     ????? ????? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ? ????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? ????? ??? ????? ? ???? ??? ???? ?? ????????? ?? ?? ?????? ???? ?? ??? ?? ??????????? ??????? ????? ???? ??? ??? ???.

     ?? ??????? ???????

     ???? ???? ????? GV80 ????? ??? ????? ??? ?? ???? ? ?? ? X5 ? ????? GLE

     ?? ?? ?????? ??????? ???? ? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ?????? ???. ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? GV80 ??? ????? ? ?? ?? ???? ??? G70? G80 ? G90 ??????? ????? ???? ?? ???? ????? ????? ?? ???.????? GV80 ???? ??????... ????? ????

     ?????? ??????? ?????? ????? ???? ?? ??????? ???? ???? ????

     ?????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???????? ???Ocean Art Photography??????? ??? ? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??? ???.????? ????? ?? ??? ????? ????? ???? ????? ????? ? ???? ???? ??? ? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ??????? ??? ???. ???? ??? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ???... ????? ????

     ????? ?? ???? ??????? ? ?? ??? ??? ???????? ??? ?? ??????? ?????

     ???? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ????? ??? ???? ???? ?? ?? ??????? ????. ???? ??????? ????? ???? ?? ?? ?? ?????? ???? ?????? ?? ??? ?? ????? ??????? ?? ?? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ?? ??????. ???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??? ??? ? ?? ???? ???????... ????? ????

     ???????: ???? ????????????? E3 ?? ???? ????? ????????? ?? ???? ??????? ???

     ??? ?????? ???? ?????? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ???????? E3 ???? ????? ??? ????? ???????? ???. ??? ?????? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ???????? ?????? ??? ????? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? ?? ???? ???? ??????? ?? E3 ? ??????????? ??? ?????? ESA? ?????. ?? ??????? ????? ?????.

     ?????? ???? ????

     ?? ??????? ???????

     ????? ???? ????? Y9 ????? 2019

     ????? ?? ???? ??? ??? Y ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ??? ???. ??? Y9 ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ???? ? ?????? ???? ????? ???? ?????? ?? ?????. Y9 ????? 2019 ?? ???????? ???? ??? ???... ????? ????

     ???? ???????? ???? ?? ?? ???? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ?????

     ???? ?? ?? ????? ???? ????? ?????? ??????? ???????? ? ??? ???? ??????? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? (third-party) ???? ?? ????. ??? ??? ??????? ?????? ?? ?? ?? ????? ??????? ? ?????? ??????? ?? ????? ????? ????.??? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ?????? ? ???????? ??... ????? ????

     ???????: ? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ? ????? ?????

     ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ???. ????? ????? ??? ?? ????? ????? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???. ?? ?????? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???. ??? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ?????? ????????? ?? ????? ????? ????? ??? ????? ?? ?? ????. ????????? ????? ?? ?? ????? ????????? ?? ???? ??????? ?? ?? ????? ? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ???.

     ?? ??????? ???????

     ???????: ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????

     ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ?????? ????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ????? ????? ? ??????? ?? ?? ?????? ????. ??? ????? ???? ????? ?????????? ? ???? ???????? ??????? ??????? ? ???????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??????? ????? ??? ??? ???. ????? ?? ???? ?? ??????? ? ????????? ????? ?? ??? ?????? ????????? ?? ?? ?? ????????? ???? ??????? ????? ?????? ??? ??? ????.??? ??? ???? ???????????????? ????? ?? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??????? ???????? ?? ?????? ????.

     ?????? ???? ????

     ?? ??????? ???????

     ?????? ?? ????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ??????? ????? ?? ?????

     ???? ?????? ?? ????? ????? ?????? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ???.????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ????? ?????? ?? ???? ????? ???? ???. ??? ??? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ?? ???? ??????? ???? ?????? ?? ??? ????... ????? ????

     ???? ??? ??????? ??? ????: ???????? ????? ????? ?? ???? ????? ??????

     ???????? ???? ??? ?? ??????????? ???? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ????????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ????? ?????.??? ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ???????.?????? ????... ????? ????

     ????????

     ?????? ??? ????????

     ????????

     ????? ???? ????? Y9 ????? 2019

     ????? ?? ???? ??? ??? Y ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ??? ???. ??? Y9 ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ???? ? ?????? ???? ????? ???? ?????? ?? ?????. Y9 ????? 2019 ?? ???????? ???? ??? ???... ????? ????

     ???? ????? ? ???? ????? ???????: ???? ?????? ????? ??? ?? ?? 2

     ????? ??? ?? ?? 2 ???????? ???? ?????? ????? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ??? 30 ?? ?? ??? 42 ? 46 ???? ???? ????? ??. ?? ??? ?????? ????? ????? ?? ??? 46 ???? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ????? 2 ???? ?? ????.????? ??? ?? ?? 2... ????? ????

     ???? ????? ??????? ?? ?????? ???? ??? 9X

     ?????? ??? ???? ????? ?? ???????? ??????? ??? ?? ??? ??? 9X ??????? ??? (???? ????? ???????). ?????? ???? ???? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? ??????? ???? ? ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ????? ????? ?? ??? ???? ?????. ?? ??? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??????? ? ????? ?????????? ??... ????? ????

     ????? ???????: ?????? ?????? SSD ??????? XPG SX6000 Lite ?? ???? ????

     ??????? ??? ?? ????? ?? ???????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?????. ??? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?????? ?????????? ?? ?? ???? ?????? ???? ???? ? ?????? ?? SSD ????? ???? ???.??? ???? ???? ??????? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ????... ????? ????

     ????? ???????: ?? ??? ?????? ??? ??? 5

     ??? ??? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ?????? ?????? ??? ? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ??????? ??? ??? ?? ?? ????? ???? ???. ??? ??? 5 ????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ???. ????? ??? ??? 5 ??????? ??? ?????? ?? ??? ???? ????? ??? ??... ????? ????

     ?????

     ?????? ???

     ?????

     ???? ???? ????? GV80 ????? ??? ????? ??? ?? ???? ? ?? ? X5 ? ????? GLE

     ?? ?? ?????? ??????? ???? ? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ?????? ???. ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? GV80 ??? ????? ? ?? ?? ???? ??? G70? G80 ? G90 ??????? ????? ???? ?? ???? ????? ????? ?? ???.????? GV80 ???? ??????... ????? ????

     ???? ??? ??????? ??? ????: ???????? ????? ????? ?? ???? ????? ??????

     ???????? ???? ??? ?? ??????????? ???? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ????????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ????? ?????.??? ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ???????.?????? ????... ????? ????

     ??????? ????????? ?????: ?? ???? ?????? ????? ????? [?? ??? ?????]

     ???? ???? ????? ????? ??????? ????? ???: ????? ? ???? ????? ??? ?????? ????? ??? ? ???? ?? ???? ? ???? ????? ?? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ????. ?? ???? ? ???? ?????? ????? ??? ? ?? ???? ????? ?????? ??????? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ??? ?????????????? ??????? ????... ????? ????

     ???? ???? ????? ???? ? ?? ?????? ?????

     ???? ???? ?? ???? ?????? ??? ?? ????? ??????????? ??????? ??? ?? ?? ???? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ?? ?? ???? ???????. ?? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ??? ???? ???? ? ????? ???????? ?????? ??? ???????? ??????? ????? ? ??????? ????? ??? ??? ?? ?? ??????? ???????. ???? ?? ??????? ????? ?????.????... ????? ????

     ??? ? ????

     ?????? ???

     ??? ? ????

     ??? ???????? ???? ?? ??? ????????

     ??? ???? ???? ??? ???????? ?? ?? 6 ????? ????? ????? ? ??? ??? ?? ??? ??????? ????? ?? ????? ?????? ????? ????. ??? ?? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???????????? ?? ??? ????? ????? 244 ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?????... ????? ????

     ????? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ???

     ?? ??? ????? ?????? ? ???? ???? ???? ?? ?????? ??? ? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????? ?? ????. ??? ????? ?? ?? ? ????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ???. ???? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ??... ????? ????

     ???? ?????? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ???

     ??????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ??? ????? ????? ???? ? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ? ?? ??? ?????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ???.????? ???? ????? ???? ??? ?????? FIRS ????? ?? ?????? ??? ????? ???? ?????? ????? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ??... ????? ????

     ????? ?????? ? ?????? ?? ?? ????? ??????????

     ?????? ???? ??????? ?? ?? ????? ?????. ????? ?? ?? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ??? ? ?? ????? ?? ????? ??????????? ? ?????????? ????? ?????? ? ?????????? ????? ??????. ??? ????? ?? ??? ????? ?????????? ???? ????? ??????? ????? ?? ??? ???????? ??? ?????. ???? ?? ????? ??... ????? ????

     ????? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ????????? ??????

     ?? ????? ???? ???? ??????????: ?????? ?????? ?????? ????????? ? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ?? ????? ??????? ? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ???. ????? ???????? ??????? ?? ?? ??? ???????? ????????? ?? ????? ?? ??????? ????? ?????? ?? ????????? ???? ? ?????? ?????????... ????? ????

     ?????? ????

     ?????? ????

     ??????? ???? ???? ?????? ?? ?????? ??????? - ?? 98

     ???? ??? 10 ??? ??? ???? ???? ???? ?????? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ?????? ? ??????? ?? ?????. ??? ???? ???? ? ????? ??? ??? ? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ? ??? ?????? ???? ????? ?? ?? ?? ?????. ?? ??????? ???? ?????... ????? ????

     ????? ?? ????? ????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??? ??? ???

     ?? ??? ?? ?? ???? ??????? ????????? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ????? ????? ???????? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ????. ??? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ??????? ???? ????????? ??? ?? ?? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??????? ??? ???. ???????? ?? ????????? ?????? ???? ????? ?????????? ????? ????? ?????... ????? ????

     ????? ?? ????????? ?? ???? ??? ????? ??????? ? ???????????? ?????? ?? ??????

     ????? ????????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ???????? ??????? ????? ? ???? ?????? ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ????? ???? ???????. ?? ???? ???? ????????? ?? ?? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???? ???? ???? ?????? ? ????? ???????? ?????? ????? ????? ??? ??? ?? ??? ????... ????? ????

     ??? ??????? ?? ????????? ???????????? ????? ?? ????

     ?? ???? ?? ????? ??? ??? ??????? ???? ?? ???? ???? ??? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ? ??????????? ???????? ????? ???. ???? ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? ???? ???????????? ????? ????????? ?? ?? ????????? ??? ??????? ????? ????? ?? ?? ?????? ???? ??????? ??? ??... ????? ????

     ??? ? ???

     ?????? ???

     ??? ? ???

     ????? ???????: ??????? ????? ?? ???????? ??????? ? ????? ???? ??? ??????? ???

     ??????? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???????? ??????? ? ????? ??? ?? ???? ??? ??????? ??? ? ??????????? ? ?????????? ???????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???. ????? ??????? ???????? ?? ? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ?????? ? ??????? ??? ?? ???? ??????.????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????... ????? ????

     ?????? ????? ??: ??? ??? ??????? ????? ?? ??? ?????? ????

     ??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ?? ????? ?? ???? ????????? ??? ????? ?????? ??? ??? ?? ???? ?? ?????? ????????? ?? ???? ?????? ???. ???? ??? ??????? ???? ????? ???? ?? ??? ???????? ??? ?? ???????? ????? ?????? ???? ?? ?? ??????? ????? ? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ? ????????? ???? ???.???... ????? ????

     ??????? ????? ?????? ?? ????????? ???? ??? ?????? ???

     ?? ???? ?? ?? ??? ??? ?????????? ????????? ? ??????? ????? ????? ??? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ??? ????? ??? ??? ?? ??????????? ????????? ?? ????? ???? ???? ?? ??????? ????????? ???????? ??????? ?? ?? ???????? ???????.??????? ?? ????? ?? ?????? ???? ??????? ? ???? ???????? ????? ???? ???: ???????? ?? ???????... ????? ????

     ??????? ?? ??? ????? ?? ???????? ?? ??? ???? ?? ??????

     ???? ????? ?? ????? ?? ?? ???????? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ?????? ? ????? ??? ?????? ??? ? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ?????? ??? ??? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?????? ??? ? ?????? ???? ???? ????? ???. ????? ??????... ????? ????

     ????? ???????: ?? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????

     ????? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???? ????.?? ??? ?????? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?????? ????? ????? ?? ??? ???? ????? ?? ?.? ??????... ????? ????

     ????????

     ?????? ??? ????????

     ????????

     ?????? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ????? [????? ????]

     ?????? ?? ???????? ????? ??? ??? ???????? ?? ???? ?? ?? ?? ?????? (Cuttlefish) ??????? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ? ?? ?? ?????? ????? ????? ????? ???? ?? ???. ????? ?? ??? ????? ??? ??? ?????? ??? ?? ????? ??????? ???.????????? ?? ??? ?????? ???? ?????? ?? ???? ???????? ???? ???? ? ??... ????? ????

     ????? ???????: ??????? ????? ?? ???????? ??????? ? ????? ???? ??? ??????? ???

     ??????? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???????? ??????? ? ????? ??? ?? ???? ??? ??????? ??? ? ??????????? ? ?????????? ???????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???. ????? ??????? ???????? ?? ? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ?????? ? ??????? ??? ?? ???? ??????.????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????... ????? ????

     ?????? ??????? ???????: ???????? ??????? CES 2020 - ???? ???

     ??? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??????? ???? ? ???? ?????????? ????? ??????. ????? ?? ??? ??? ?? ?????? ????? ? ???? ??????? ???? ? ????? ?? ???????? CES ?????. ???? ???? ??? ????? ???? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ???? ???? ?? ?????????? ?? ????? ????????. ?? ????? ?????? ??????? ???????... ????? ????

     ?????? ??????? ???????: ???????? ??????? CES 2020 - ???? ???

     ??? ???? ?? ???? ??????? ??????? ??? ?? ???????? ???? ??? ???????? ? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ???. ???????? CES ????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ???????? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ???... ????? ????

     ????? ???????: ?? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????

     ????? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???? ????.?? ??? ?????? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?????? ????? ????? ?? ??? ???? ????? ?? ?.? ??????... ????? ????

     ????????

     ?????? ??? ???????????

     ????????

     ????? ?? ???? ??????? ? ?? ??? ??? ???????? ??? ?? ??????? ?????

     ???? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ????? ??? ???? ???? ?? ?? ??????? ????. ???? ??????? ????? ???? ?? ?? ?? ?????? ???? ?????? ?? ??? ?? ????? ??????? ?? ?? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ?? ??????. ???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??? ??? ? ?? ???? ???????... ????? ????

     ???? ???????? ???? ?? ?? ???? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ?????

     ???? ?? ?? ????? ???? ????? ?????? ??????? ???????? ? ??? ???? ??????? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? (third-party) ???? ?? ????. ??? ??? ??????? ?????? ?? ?? ?? ????? ??????? ? ?????? ??????? ?? ????? ????? ????.??? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ?????? ? ???????? ??... ????? ????

     ????? ???????? Before Launcher? ?????? ???? ?????? ?????

     ??? ?? ????????? ???? ???? ????? ???? ???????? ?????? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ???. ?? ???? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ????. ??? ???? ?? ??? ???????? ??? ??????? ????? ??? ?? ???? ????... ????? ????

     ????????? 61.7 ??????? ????? ???? ??? ??????? ?? ??? 2019

     ?? ???? ???????? ????? ????? ??? ???? ????? ????? Sensor Tower? ?????? ?????? ?? ??? 2019 ?? ??? ?????? 61.7 ??????? ???? ?? ?? ????? ? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ??? 2018 (54.7 ??????? ????) ?????? 12.8 ????? ?? ???? ?? ???.??? 2019 ??????? ?? ????? ??????? 37 ??????? ???? ??... ????? ????

     ????? ???? ????? ??????? ?? ?? ???? ?????????? ???????? ????????

     ?? ????? ????????? ????? ????? ???? ???? ? ???????? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ???????? ???????? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????????? ? ???? ????? ????? ?????? ? ???????? ??? ???? ??????? ?????? ????? ???????.??? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?????? ?????????? ????? ?... ????? ????

     ????? ???????? ? ?? ????? ?????? ?????? ??? ???????? ? ???? ????? ??????

     ?????? ?? ?????? ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ????? ???? ??? ??????? ???? ???? ? ???? ??????? ? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ????? ?????? ???? ???????. ?? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ?? ????? ? ??????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ? ???? ????? ????... ????? ????

     ?????? ?? ?? ?????????